menu Menu

Regulamin formularza kontaktowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników Serwisu www.balaguer-east.com z Formularza Kontaktowego" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie balaguereast.com, w ramach którego zamieszczo Formularz Kontaktowy.

II. DEFINICJE


Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników Serwisu balaguereast.com z Formularza Kontaktowego" sformułowania oznaczają:

Formularz kontaktowy - formularz, w którym Użytkownicy serwisu balaguer-east.com zamieszczają niezbędne dane w celu wykonania usługi pośrednictwa finansowego

Użytkownik - osoba korzystającą z Formularza Kontaktowego w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminem.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO


Dostęp do Formularza Kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu www.balaguereast.com.

IV. ZOBOWIĄZANIA www.balaguereast.com


BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza Kontaktowego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza Kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez Użytkowników Serwisu balaguereast.com z Formularza Kontaktowego" oraz z dobrymi obyczajami.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


 1. BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. oświadcza, że przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (DzU Nr 16, poz. 93 ze zm.). BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.
 2. BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. nie odpowiada za przypadki braku dostępności do Formularza Kontaktowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za informacje podane w Formularzu Kontaktowym

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o.


 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na Formularzu Kontaktowym.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach polegających na prowadzeniu pośrednictwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, leasingowej oraz przedstawiania ofert ubezpieczeniowych, a także w celach archiwizacyjnym i statystycznym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 4. Administratorem danych jest BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres info@balaguer-east.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika,
 5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu kontaktowym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych na adres info@balaguer-east.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 6. W trosce o wysoką jakość usług BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów telefonicznych prowadzonych z konsultantami BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU


 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków współpracy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronie Formularza Kontaktowego.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania dotyczące współpracy można kierować na adres siedziby BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. oraz na adres e-mail info@balaguer-east.com
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez BALAGUER EAST EUROPE Sp. z. o. o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.
Brak informacji !
OK
zamknij